Interimsstyret behandlet saken før helga, og arbeidsgruppene blir:
1. Kommunikasjon
2. Økonomi, skatteoppkrever, innfordring, lønn, innkjøp
3. Personal og organisasjonsutvikling, innovasjon
4. Oppvekst: Skole, voksenopplæring, barnehage, PPT, SLT
5. Barnevern
6. Kultur, kulturskole, idrett/idrettshaller, frivillighet
7. Pleie og omsorg
8. Helsetjenester, frisklivssentral
9. Botjeneste PU/tiltak funksjonshemmede
10. Rus og psykiatri
11. IKT og digitalisering
12. Landbruk, jord, skogbruk og utmark
13. Flyktningetjenester
14. Fellestjenester: Sentralbord, servicetorg, politisk sekretariat, dokumentsenter
15. Plan og utvikling, folkehelse
16. Byggesak, geodata/matrikkel/eiendomsskatt
17. Tekniske tjenester: Bydrift, park, vei, kommunale bygg, brann
18. Kirkelig fellesråd/kirkeverge
19. NAV
20. Beredskap
21. Vann og avløp

Mandat

Mandatet til arbeidsgruppene tilpasses hver enkelt gruppe, men følger en nokså lik mal. Gruppene skal
1. Redegjøre for status i dag
 2. Utrede hva som skal til for å samorganisere området
 3. Foreslå ny organisering
4. Foreslå en fremdriftsplan

Prosjektlederne utnevnes av rådmennene . Hver kommune oppnevner deltakere (som kan være ulikt for hver gruppe). Tillitsvalgte kan delta i arbeidsgruppene der de finner det hensiktsmessig. Antall tillitsvalgte avhenger av størrelsen på gruppene.

Arbeidsgruppene får frist til 1. november 2017 for å levere på punkt 1 og 2. Fellesnemda skal da ta stilling til forslagene i en felles sak.

Mer detaljerte mandat og oversikt over deltakere i gruppene vil du finne under fanen Arbeidsgrupper etterhvert som arbeidet kommer igang.