Stortinget ga sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform i juni 2014, med mål om større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle kommuner fikk et selvstendig utredningsansvar i forhold til å gjennomføre prosesser der sammenslåing med andre kommuner ble vurdert. Fristen for kommunene til å gjøre vedtak var opprinnelig satt til 1. juli 2016. Denne ble senere utsatt til 31. desember 2016.

Midsund, Molde og Nesset enige

Forhandlinger om intensjonsavtaler fant sted i perioden fra februar til mai 2016, og flere intensjonsavtaler ble signert. Prosessen endte med at kommunestyrene i Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune gjorde vedtak om å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020. 

Intensjonsavtalen mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset

Her finner du protokoller fra da det ble gjort endelig vedtak i de forskjellige kommunene:

Midsund: Endelig vedtak om kommunereform

Molde: Endelig vedtak om kommunerefom

Nesset: Endelig vedtak om kommunereform

Interimsstyre

I oktober 2016 ble det behandlet en likelydende sak i kommunestyrene Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune om organisering av interimsperioden fram til fellesnemda for den nye kommunen blir etablert. Det ble besluttet å etablere et interimsstyre bestående av tre politikere fra hver kommune, herunder ordfører og varaordfører, rådmennene og representanter for de tillitsvalgte og vernetjenesten.  

Midsund: Endelig vedtak om interimsstyre

Molde: Endelig vedtak om interimsstyre

Nesset: Endelig vedtak om interimsstyre

Fellesnemnda

24. mars 2017 vedtok interimsstyret mandatet for fellesnemnda i nye Molde.

Mandat for fellesnemnda i nye Molde kommune