Prekvalifisering

Nye Molde kommune har åpent invitert aktører innen grafiske og kunstfaglige miljøer til å delta i en designkonkurranse. Frist for å melde interesse var 8. juni 2018.  Det meldte seg fire interesserte innen fristens utløp.

 

 


 

Bakgrunn

Kommunene Midsund, Molde og Nesset skal danne ny kommune 01.01.20 og i henhold til avtalen mellom kommunene skal det lyses ut konkurranse om nytt kommunevåpen. Fellesnemnda for nye Molde kommune har gjort vedtak om nytt kommunevåpen i sak 4/17 (28.06.17) og sak 10/18 (28.02.18). 

Å beholde Moldes eksisterende kommunevåpen er ett alternativ som skal vurderes.

Kulturbyggingsgruppa har fått i oppdrag å organisere arbeidet med nytt kommunevåpen, samt utgjøre juryen. I idemyldringsfasen mottok nye Molde kommune 34 forslag og innspill fra innbyggere, skoleklasser og organisasjoner. Innspillene er blitt analysert og brukt som grunnlag for denne designkonkurransen.


 

Kvalifisering

Nye Molde kommune har invitert tre aktører til å delta i konkurransen. Det er Tibe Reklamebyrå, Grafia Reklamebyrå og Eggedosis. Det ble bestemt av kulturbyggingsgruppa 13.06.18.

Det forutsettes at de setter seg inn i Arkivverkets veileder for utforming av nye kommunevåpen. De inviterte skal også gå igjennom de mottatte innspillene fra innbyggere, skoleklasser og organisasjoner. Her er innspillene som har kommet inn.

De honoreres med kr 20 000,-+ mva hver. Dette med unntak av vinneren som honoreres med kr 50.000,- + mva. Honorarene utbetales i etterkant av at juryen har innstilt på en vinner.

Krav til innleveringen

Det skal leveres maksimalt to forslag fra hver av de inviterte og forslagene skal anonymiseres.

  • Hvert forslag presenteres i størrelse tilpasset A4 format, og leveres som PDF fil. Bakgrunnen skal være hvit. Forslaget skal kun merkes med en foreslått tittel.
  • Innsenders kontaktopplysninger, samt en kort beskrivelse av forslagene, sendes som eget dokument.

Hvert forslag (to separate dokumenter) sendes på e-post til postmottak@molde.kommune.no og merkes «Forslag til nytt kommunevåpen». Hvert forslag blir tildelt et nummer.


 

Beskrivelse av designkonkurransen

Form og farger

Forslagene skal tegnes som våpenskjold i valgfri form. Det skal bestå av ett symbol og ha maksimalt to tilleggsfarger (hvitt regnes som en farge). Bunnfargen skal være blå. Det legges ikke føringer på hvilken blåfarge.
Eventuelt øvrige farger er valgfrie.

Tema

Forslagene må utgå fra temaet: «Storslått natur som grunnlag for fremgang, trivsel og livskvalitet»
Nærheten til hav og sjø har hatt mye å si for hvilke næringsveier som har vokst frem og livnært oss som bor her. I dag har umiddelbar nærhet til storslått natur mye å si for trivselen og livskvaliteten vår. 

Snødekte fjell i kontrast mot blått hav og blå himmel, enorme naturkrefter en uværsdag, eller spektakulære soloppganger og solnedganger – alt dette er en del av hverdagen vår. Naturen gir oss energi, virker positivt på folkehelsa og gjør oss stolte av hvor vi kommer fra.

Inspirert av naturen

Fjell og fjord er ikke i seg selv så unikt, og mange andre kommuner har symbol som er inspirert av naturen. Nye Molde kommune mener likevel at naturen er så viktig for oss at det hører hjemme i et nytt kommunevåpen. For å bli særegent, bør symbolet inneholde flere tolkninger. Særtrekk ved folket som bor her, eller verdier som preger kommunen, kan inngå i denne tolkningen. Det samme gjelder kulturlivet eller næringsveiene som kjennetegner oss.

Midsund, Molde og Nesset har høye ambisjoner for den nye kommunen. Intensjonsavtalen slår blant annet fast at nye Molde kommune skal være en innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse. Dette kan også være eksempler på element som kan inngå i tolkningen.


 

Juryens arbeid

Kravene til form, farger og tema må være oppfylt for at forslaget skal godkjennes. Godkjenningen skjer i dialog med Arkivverket. Alle godkjente forslag, samt Moldes eksisterende kommunevåpen, blir til sammen juryens alternativer. 

Alternativene presenteres på nyemolde.no, samt for lokal presse. Det legges opp til at folket kan stemme på sin favoritt. Folkets stemme blir kun rådgivende, og inngår i juryens helhetsvurdering.

Følgende kriterier vurderes i en helhet:

Særegent

Symbolet må være genuint. Det skal gjenspeile noe av vår felles identitet, og noe som til en viss grad kan skille oss fra andre. Det skal ikke kunne forveksles med eksisterende logoer eller kommunevåpen.

Fremtidsrettet 

Symbolet må kunne fungere selv om den nye kommunen blir utvidet på et senere tidspunkt. Symbolikk basert på tallet tre bør derfor unngås.

Enkelt

Symbolet må være tydelig, og må kunne fungere i små og store format.

Samlende

Symbolet skal være noe som de aller fleste innbyggerne i hele kommunen må kunne kjenne seg igjen i. Det må ikke oppleves som mer gjeldende for deler av kommunen enn andre.

Konkurransen avsluttes ved at juryen innstiller på en vinner. Vinneren offentliggjøres når juryens innstilling foreligger. Det legges ikke opp til noen rangering av bidragene.


 

Rettigheter

Alle rettigheter til vinnerforslaget går i sin helhet over til nye Molde kommune.

Dette omfatter, men er ikke begrenset til, opphavsrettigheter og andre rettigheter etter åndsverkloven (p.t lov av 12. mai 1961). Nye Molde kommune har eksklusiv og evigvarende rett til enhver form for utnyttelse av vinnerforslaget, kommersielt og ikke-kommersielt, til eget bruk, ved overdragelse, nasjonalt og internasjonalt, i opprinnelig form eller ved bearbeidelse og endringer. Vederlaget er vinnerhonoraret.


 

Politisk vedtak

Det forutsettes følgende politisk vedtak for at vinnerbidraget skal tas i bruk som nytt kommunevåpen:

  • Vedtak i fellesnemnda for nye Molde kommune
  • Likelydende vedtak i kommunestyrene i hver kommune.


 

Frister og fremdrift

Frist for å melde interesse 8. juni 2018
Utvelgelse av deltakere  20. juni 2018
Frist for innsendelse av forslag 14. sept 2018
Juryen innstiller på vinner 14. nov 2018
Behandling i fellesnemnda  28. nov 2018
Likelydende vedtak i tre kommunestyrer  Februar 2019

 

Spørsmål

Spørsmål til konkurransen rettes til Hilde Johansen, nye Molde kommune.
hilde.johansen@molde.kommune.no.
Mob: 952 04 990