Utvalg: Molde kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Dato: 06.10.2016
Tid: 17:00 – 19:40

PS 99/16 Kommunereform - organisering av interimsperiode
Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 06.10.2016

Her finner du hele dokumentet: Sak PS 99/16

Vedtak

1. Det lyses ut en tidsavgrenset stilling fram til 1. oktober 2017 (med mulighet for forlengelse) som prosjektleder med ansvar for å starte samordning av prosesser i arbeidet med å etablere nye Molde kommune. Prioriterte arbeidsoppgaver vil være knyttet til søknaden av 31.08.2016 om skjønnsmidler (interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller og framtidig pensjonskasse), samt mandat og arbeidsoppgaver for fellesnemda.

2. Prosjektlederen blir av praktiske årsaker midlertidig ansatt i Molde kommune, jfr. melding om utbetaling av skjønnsmidler. Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret. Rådmennene utgjør referansegruppe for prosjektlederen.

3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter. Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.

4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.

Behandling

Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.