Dette har du krav på

Alle som er i et arbeidsforhold har rett og plikt til å avvikle årlig ferie. Arbeidsgiver har ansvar for at all lovbestemt ferie tas ut i ferieåret.

Oppdragstakere har ikke slike rettigheter. (For eksempel støttekontakter, omsorgslønnsmottakere og fosterforeldre.)

Ny arbeidsgiver kan kreve at ferie avviklet hos tidligere arbeidsgiver går til fradrag i antall feriedager.

Ferie skal alltid avvikles i hele dager. Antall arbeidsdager i ferien skal gjenspeile et gjennomsnittlig antall arbeidsdager i opptjeningsåret. For de som jobber deltid eller går i turnus skal virkedagene i ferien fordeles mest mulig likt mellom antall arbeidsdager og arbeidsfrie dager som ellers i året. 

Antall feriedager:

  • Hvis arbeidstakeren tiltrer seinest 30. september, så har hun krav på 25 feriedager pluss eventuell avtalefestet ferie.
  • Hvis arbeidstakeren tiltrer fra og med 01. oktober, så har hun krav på seks virkedager ferie (én uke) i tillegg til avtalefestet ferie.

Alder

Ferieloven

Hovedtariffavtale

Totalt antall virkedager

Til og med 59 år 25 dager Fem dager 30 dager (fem uker)
Det året du fyller 60 år 30 dager Fem dager 36 dager (seks uker)

 

For deg som jobber i turnus

Medarbeidere som arbeider på søndager, og som avvikler minst én uke sammenhengende ferie, kan kreve å få arbeidsfri enten søndagen umiddelbart før eller søndagen umiddelbart etter ferien. Dette er under forutsetning av at man etter arbeidsplanen skulle vært på jobb både søndagen før og etter den fastlagte ferien.

Ved avvikling av minst tre ukers hovedferie kan du kreve at tida fra arbeidets avslutning før ferien til det påbegynnes etter ferien, skal utgjøre minst 16 klokketimer i tillegg til selve ferien.

De som har rett til redusert ferie må sende søknad om dette til nærmeste leder. Dersom du fyller kravene til redusert ferie, skal leder melde dette inn til lønningsavdelingen innen lønnsfrist for junilønn.

Redusert ferie: Ferieloven § 5 (5 og 6) 

Sjukmelding før og i ferien

 

Sjukmeldt 

Mulighet 

Dokumentasjon 

Frist 

Før avtalt ferie 

Kan kreve ferie utsatt til senere i ferieåret 

Skriftlig   

100 prosent sjukmelding 

Siste arbeidsdag før ferie 

Under ferie 

Kan kreve tilsvarende antall virkedager utsatt til senere i ferieåret 

Skriftlig   

100 prosent sjukmelding

Sjukmeldt i Norge eller et land innenfor EØS-området 

Uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Så fremt mulig bør arbeidsgiver informeres umiddelbart 

Delvis sjukmeldt 

Regnes som full feriefritid   

Hvis du blir sjuk før avtalt ferie starter

Dersom sjukefraværet ikke er til hinder for at ferien kan avvikles, skal denne avvikles som avtalt. For langtidssjukemeldte blir maksdato forskjøvet tilsvarende ferien. 

Dersom ferie utsettes skal arbeidsgiver fastsette ny ferie i løpet av året.  

Hvis du blir sjuk etter at ferien har startet

Innenfor EØS-området er kravene til dokumentasjon varierende. Innenfor Norden og UK vil en legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførhet fra lege i et av landene være tilstrekkelig dokumentasjon. I øvrige EØS-land kreves det ofte ytterligere dokumentasjon i form av enten E 115/116 eller SED blanketter. Praksis er her varierende. Du må også skrive ut egenerklæringen på blankett NAV 08-09.06.

Dersom du skulle være så uheldig å bli sjuk på reise utenfor EU/EØS, har du likevel rett til å kreve at ferien utsettes og gis som ny ferie seinere i ferieåret dersom vilkårene for dette er oppfylt. Arbeidstakeren vil da få rett til ny ferie, men denne vil være ulønnet fordi det ikke gis sjukepenger ved ved sjukdom som oppstår utenfor EU/EØS-området. Det er ditt ansvar som arbeidstaker å legge fram gyldig dokumentasjon, og du bør derfor avklare med NAV Internasjonalt hvilken dokumentasjon som er nødvendig.

Utsatt ferie : Ferieloven § 9 nr.1 andre ledd

I arbeidsgiverperioden må arbeidsgiver vurdere om fremlagt dokumentasjon gir rett til sjukepenger. Ved tvil må saken bringes inn for NAV Internasjonalt.

Ferie ved foreldrepermisjon

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til permisjonstiden hvor det ytes foreldrepenger eller adopsjonspenger uten ditt samtykke, men du som arbeidstaker kan kreve å få det.

Det er fornuftig å avvikle ferie i løpet av det kalenderåret den hører hjemme – dette kan forskyve den lønnede permisjonen og berører normalt ikke utbetalingen til den enkelte.

Feriepenger

Feriepenger utgjør 12 prosent av feriepengegrunnlaget opptjent i opptjeningsåret og 14,3 prosent for de over 60 år (12 prosent for det som overskyter 6G).  

Opptjente feriepenger ses samlet for hele året uansett hvilken arbeidsgiver den er tjent opp hos. Arbeidstakere som i deler av opptjeningsåret ikke har jobbet (og som dermed ikke får utbetalt feriepenger for hele ferien) kan motsette seg avvikling av full ferie.  

Feriepengene utbetales i juni måned. Dette gjelder også dersom deler av ferien forskutteres eller overføres.