Godtgjørelse gjelder politikere i fellesnemnda og andre politiske utvalg, arbeidsgruppedeltakere, tillitsvalgte og vernetjenesten fram til 1.1.2020.

Møtegodtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste er innberetningspliktig og skattepliktig.

Fellesnemndas medlemmer

Møtegodtgjørelse
Medlemmer i fellesnemnda har kr 800.- i møtegodtgjørelse, vara har møtegodtgjørelse ved deltakelse i møtet. Ordførere i full stilling får ikke møtegodtgjørelse.

Tapt arbeidsfortjeneste
Politikere som ikke har rett til permisjon med lønn for å delta i møter, får dekket dokumentert tapt arbeidsfortjeneste inntil kr 4000.-.

Skyss- og kostgodtgjørelse
Skyss- og kostgodtgjørelse dekkes ut fra statens satser. Krav sendes til egen kommune, som viderefakturerer hver tredje måned til nye Molde kommune.

Politiske arbeidsgrupper

Møtegodtgjørelse
Medlemmer i politiske arbeidsgrupper får kr 500.- i møtegodtgjørelse.

Tapt arbeidsfortjeneste
Politikere som ikke har rett til permisjon med lønn for å delta i møter, får dekket dokumentert tapt arbeidsfortjeneste inntil kr 4000.-.

Skyss- og kostgodtgjørelse
Skyss- og kostgodtgjørelse dekkes ut fra statens satser. Krav sendes til egen kommune, som viderefakturerer hver tredje måned til nye Molde kommune.

Administrative arbeidsgrupper

Møtegodtgjørelse
For deltakelse i administrative arbeidsgrupper gis det i utgangspunktet ikke møtegodtgjørelse. Ved behov for møter etter arbeidstid følges vanlige regler for avspasering. Møter etter kl 17 godgjøres med kr 400.- pr møte.

Kompensasjon for gruppelederansvar
Gruppeledere kompenseres med et grunnbeløp på kr. 7000.- per år for gruppelederansvaret. Gruppene er ulike i størrelse på fagområdet og omfang. Gruppeledere fører derfor et regnskap for ekstra timer, og i dialog med prosjektlederen blir det vurdert eventuelt ekstra kompensasjon.

Tapt arbeidsfortjeneste
Dette er ikke aktuelt for administrativt oppnevnte arbeidsgruppedeltakere.

Skyss- og kostgodtgjørelse
Skyss- og kostgodtgjørelse dekkes ut fra statens satser. Krav sendes til egen kommune, som viderefakturerer hver tredje måned til nye Molde kommune.

Tillitsvalgte og vernetjenesten

Tillitsvalgte og vernetjenesten deltar i møter i arbeidstiden. Ved behov for innleie av vikar for tillitsvalgt eller verneombud, faktureres dette nye Molde kommune.

Møtegodtgjørelse
For deltakelse i administrative arbeidsgrupper gis det i utgangspunktet ikke møtegodtgjørelse. Ved behov for møter etter arbeidstid følges vanlige regler for avspasering. Møter etter kl 17 godgjøres med kr 400.- pr møte.

Tapt arbeidsfortjeneste
Dette er ikke aktuelt for tillitsvalgte og vernetjenesten.

Skyss- og kostgodtgjørelse
Skyss- og kostgodtgjørelse dekkes ut fra statens satser. Krav sendes til egen kommune, som viderefakturerer hver tredje måned til nye Molde kommune.

Her kan du lese hele dokumentet (pdf)