Organisasjonskart Sektor for helse og omsorg.jpg

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

 1. Kirkebakken omsorgssenter: Sykehjem og vaskeri.
 2. Råkhaugen omsorgssenter: Sykehjem, bofellesskap, dagavdeling og vaskeri.
 3. Bergmo omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling og kjøkken.
 4. Glomstua omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, nattpatrulje, dagavdeling og kjøkken.
 5. Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling, kjøkken og vaskeri.
 6. Midsund omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling og kjøkken.
 7. Nesset omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling, kjøkken og vaskeri.

Akuttmedisin og legetjenester

Kommunalt akutt døgntilbud/KAD, legevakt, fastlegetjeneste, kommunale legetjenester.

Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester

Jordmortjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, frisklivssentral, helsestasjon for eldre, fysio- og ergoterapi, somatisk rehabiliteringsteam, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelforvaltning (på sikt skal velferdsteknologi knyttes opp mot hjelpemiddelforvaltningen). Ressurser som er knyttet til nevnte fagområder i Midsund og Nesset har fortsatt arbeidssted i Midsund og Nesset.

Bo- og habiliteringstjenester

Tjenesten deles inn i to enheter med hensiktsmessig fordeling av underavdelinger.

Psykisk helse- og rustjenester

Ressurser som er knyttet til psykisk helsearbeid og rus i Midsund og Nesset organiseres i dagens «Ressurstjenesten» i Molde kommune. Ressurser som er knyttet til nevnte fagområder i Midsund og Nesset har fortsatt arbeidssted i Midsund og Nesset. Nytt navn på enheten blir "psykisk helse- og rustjenester".

Stab

Staben består av samfunnsmedisiner/ kommuneoverlege, leder for fagseksjon helse og omsorg, leder for tildeling og koordinering, samt konsulent/ merkantil ressurs.

 • Samfunnsmedisin: Miljørettet helsevern knyttes til funksjonen.  Samfunnsmedisiner/ kommuneoverlege har en todelt rolle; Personellansvar/ enhetslederrolle for legetjenesten, samt en overordnet funksjon for hele kommunen som medisinskfaglig rådgiver, smittevernlege og beredskap.
 • Fagavdeling helse og omsorg: Avdelinga består av tre områder: Plan- og prosjektoppfølging, fagsystem, samt fagutvikling og internkontroll. Det utpekes koordinator for hvert område.
  Hvert av de tre områdene suppleres med kompetanse og ressurser fra dagens tre kommuner. Hensikten er å sikre at overordnede, faglige oppgaver koordineres og samkjøres fra et sted.
 • Tildeling og koordinering (KTK): Omfatter ansatte i Molde kommune, samt ressurser i Midsund og Nesset  som i dag har ansvar for vurdering og tildeling. Disse fortsetter å ha arbeidssted i Midsund og Nesset, men skal tilhøre KTK. Kreftkoordinator i Molde skal fortsatt tilhøre KTK.

Ansatte

Her er oversikt ledere og stabsmedarbeidere som er innplassert eller ansatt i sektoren. Listen blir fortløpende oppdatert.

 

Navn

Tittel

Tanja Thalén Kommunalsjef
Siri Haukaas Fagleder
Cato Innerdal Kommuneoverlege
Jan Karstein Schølberg Enhetsleder for Nesset omsorgsdistrikt
Leif Arne Lagesen Enhetsleder for Midsund omsorgsdistrikt
Corinna Stene Enhetsleder for Glomstua omsorgsdistrikt
Hilde Oppigård Enhetsleder for Bergmo omsorgsdistrikt
Solgunn Kvernberg Thue (konst.) Enhetsleder for Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt
Hilde Oppigård Enhetsleder for Kirkebakken omsorgssenter
Kristin Eidem Enhetsleder for Råkhaugen omsorgssenter
Tove Martinsen Enhetsleder Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester
Bente Hegdal  Enhetsleder for Bo- og habiliteringstjenester
Ann Sissel Misund Nedberg Enhetsleder for Rus- og psykiatritjenester
Tone Borge Løkhaug Seksjonsleder, tildeling og koordinering

 

Oppgaver og funksjoner

 • Botjeneste, PU/tiltak funksjonshemmede
 • Frisklivssentral
 • Helsefag-gruppene
 • Helsestasjoner
 • Hjelpemiddelforvaltning
 • KAD-plasser
 • Kommuneoverlege
 • KTK/tjenestekontor
 • Legevakt
 • Legevaktsformidlingen
 • Miljørettet helsevern
 • Pleie og omsorg
 • Rehabilitering
 • Responssenter (egen utredning)
 • Rus/psykisk helsearbeid