Et nytt kommunevåpen blir et viktig symbol for identitet og samhold i den nye kommunen. Nye Molde kommune legger opp til en bred prosess som involverer innbyggerne i de tre kommunene.

Mål med prosessen:

  • Å klargjøre sentrale elementer i identiteten til den nye kommunen.
  • Å sikre bred involvering og profesjonalitet.
  • Å sørge for at nytt kommunevåpen blir formelt godkjent i statsråd.
  • At nytt kommunevåpen er i bruk fra 1. januar 2020.

Her er innspillene som har kommet inn!


Faser i arbeidet


1. Idemyldring

Høst 2017: Involvering

Alle som ønsker det kan bidra i spørsmålet: Hvilke fellestrekk har den nye kommunen?
Hva står vi for og hva er vi stolte av? Hva assosierer du med den? Hva kan symbolisere oss?
Bidragsyterne kan skrive eller tegne, men må begrunne forslaget sitt. Frist for innspill: 10. januar 2018.

Januar 2018: Presentasjon
Alle mottatte forslag presenteres i Molde, Nesset og Midsund, samt på www.nyemolde.no.
Det legges ikke opp til konkurranse, men alle som bidrar mottar en liten gave fra den nye kommunen.

Februar 2018: Valg av tema
Kulturbyggingsgruppa gjennomgår alle forslagene, og bruker dem som utgangspunkt til å foreslå tema for nytt kommunevåpen. Det innebærer å lage en klar bestilling til de profesjonelle aktørene om hva vi ønsker. Fellesnemnda godkjenner temaet. Fellesnemnda setter også ned en jury som skal innstille på valg av kommunevåpen.

2. Konkurranse blant profesjonelle aktører

Mars 2018: Prekvalifisering
Interesserte firma innen grafiske og kunstfaglige miljøer inviteres til å delta i en begrenset anbudskonkurranse. De må dokumentere relevant kompetanse og erfaring. Referanser og skatteattest må fremvises.

April 2018: Begrenset anbudskonkurranse
Kulturbyggingsgruppa gjennomgår kandidatene og vurderer hvem som fyller kriteriene. Gruppa inviterer minimum tre aktører til å tegne forslag til nytt kommunevåpen. Det tilbys et fast honorar til bidragsyterne. Vinneren honoreres med et noe høyere beløp. Dersom vinneren har kompetanse på grafisk arbeid, er det vinneren som får i oppdag å utarbeide første versjon av en enkel, grafisk profil for den nye kommunen. 

Juni 2018: Presentasjon av forslag
Bidragsyterne presenterer forslaget til juryen.
Juryen presenterer forslagene til fellesnemda (orienteringssak).

3. Involvering

Sommer 2018: Stem på din favoritt!
Folket kan si sin mening gjennom elektronisk avstemming.
Stemmegivningen er kun rådgivende.

4. Beslutning

September 2018:
Juryen innstiller på en vinner.

Oktober 2018:
Fellesnemnda vedtar nytt kommunevåpen med forbehold om formell godkjenning i statsråd.
Nye Molde kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om formell godkjenning av nytt kommunevåpen.  

5. Omprofilering

Høst 2018:
Vinner av konkurransen (eventuelt annen leverandør) utarbeider forslag til grafisk profil.
Gjennomføringsplan for omprofilering utarbeides. Planen sier noe om omfang på skilting av bygg, kommunale biler osv. Forventet kostnad bakes inn i budsjettet for 2019.

Vår 2019:
Profilprogram vedtas av fellesnemda
Innkjøpsprosessene gjennomføres.

Høst 2019:
Nødvendige innkjøp gjøres.
Gamle kommunevåpen på bygg, i brevmaler, i digitale kanaler osv fjernes og nytt materiell tas i bruk (desember 2019).


Fremdriftsplanen for nytt kommunevåpen ble vedtatt av Fellesnemnda for nye Molde kommune, 28.06.17