Overordnet

 • Gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold vedr sammenslåingsprosessen.
 • Fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen, med mindre dette påvirker en eller flere av de eksisterende   kommunene. Nemnda disponerer engangstilskudd, kr 35 millioner kr, fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen. Nemnda kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.
 • Fastsette godtgjørelser for fellesnemndas virksomhet og andre oppnevnte utvalg underlagt fellesnemnda.
 • Godkjenner framdriftsplan og vedta budsjett i sammenslåingsprosessen.
 • Ansette rådmann for den nye kommunen.

Arbeidsgiverpolitikk og medbestemmelse

 • Fastsette arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen i tråd med medbestemmelses-ordningen i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir   ivaretatt.
 • Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensatt utvalg.
 • Utarbeide omstillingsdokument som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske spørsmål under sammenslåingsprosessen.

Organisering

 • Ta avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske og administrativ organisering av den nye kommunen i tråd med intensjonsavtalen.
 • Utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement, delegeringsreglement og øvrige reglement som skal vedtas av kommunestyret.
 • Ta avgjørelser i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen.

Økonomi

 •  Fremlegge forslag til budsjett og økonomiplan for det nye kommunestyret.
 •  Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger
 •  Ta stilling til revisjonsordning og forslå revisor for den nye kommunen.
 •  Ta stilling til organisering av pensjonsordninger for den nye kommunen.

Andre

 •  Vedta kommunevåpen for den nye kommunen.
 •  Utarbeide forslag til beredskapsplan for den nye kommunen

Kommunene har i perioden frem til 1.januar 2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda. Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg frem til den nye kommunen er etablert, der fellesnemnda ser at saken kan kunne ha konsekvenser for sammenslåingsprosessen.