Valg og sammensetning

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Her finner du dokumentet i sin helhet: Reglement for Partssammensatt utvalg nye Molde kommune.pdf

Utvalget skal ha ni faste medlemmer; seks politikere (som er faste medlemmer av fellesnemnda) og tre tillitsvalgte. Kommunene oppnevner sine medlemmer.

En av politikerne leder utvalget. Valget gjelder for hele perioden frem til 1. januar 2020.

De ansatte skal ha tre faste medlemmer med tre varamedlemmer i utvalget. Varamedlemmene til ansattes representanter har møterett og talerett i PSU. De ansattes medlemmer utpekes av og blant de ansattes organisasjoner i henhold til hovedavtalens bestemmelser, og velges for hele perioden frem til 1. januar 2020.

Medlemmene i partssammensatt utvalg er:

Politisk: Odd Helge Gangstad (vara: Inger Lise Trønningsdal), Frits Inge Godø (vara: Nora Helene Dyrseth Blø), Torgeir Dahl (vara: Margareth Hoff Berg), Sidsel Rykhus (vara: Gerd Marit Langøy), Rolf Jonas Hurlen, Toril Melheim Strand
Arbeidstaker: Gunn Lindset Lech, Linda Klausen, Sissel Ebbesen Bugge, med talerett: Norveig Blø, Cecilie Sandvik, Nils Erling Skarset

Observatører med talerett (tillitsvalgte): Gerd Norunn Nygård, Bjørn Gregull
 

Myndighet og ansvarsområde

Utvalget skal drøfte og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder:

  •  Drøfte og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk i omstillingsarbeidet, i denne sammenhengen retningslinjer for overtallighet i lederstillinger
  •  Drøfte og behandle tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv
  •  Behandle reglementer innenfor personalområdet, og behandle enkeltsaker av prinsipiell karakter

Utvalget har også rett til å drøfte:

  •  Endringer i kommunens administrative hovedstruktur
  •  Den nye kommunens personalforsikringer
  •  Saker av prinsipiell betydning knyttet til arbeidsmiljø, omstillingsprosesser og konkurranseutsetting
  •  Budsjett og handlingsprogram sett i et medarbeiderperspektiv

Saksbehandling

Leder for utvalget sørger for innkalling til utvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette. I enhver sak som legges fram for utvalget skal det være en innstilling fra administrasjonen.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet, vedtatt av kommunestyrene, gjelder for utvalgets virksomhet.
Prosjektleder sørger for sekretærbistand til utvalget.

Vedtatt i fellesnemnda for nye Molde kommune 28. september 2017.