Mål og strategi

Permisjonsreglementet bygger på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen. Reglementet er den del av Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og administrativ ledelse skal forvalte sin rolle for å være en attraktiv arbeidsgiver.  

Permisjonsreglementet må også ses i sammenheng med Strategisk kompetanseplan (lenke) som blant annet gir føringer for utvikling av kompetanse.   

Permisjonsreglementet skal bidra til å nå kommuneplanens mål for tjenesteleveranse og samfunnsutvikling gjennom målrettet organisasjonsutvikling. Et velfungerende permisjonsreglement og enhetlig håndtering skal bidra til å fremme kommunen som en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. 

Lønnsansiennitet

Permisjon med full eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. Det samme gjelder syke- eller fødselspermisjon det første året, og tvungen verneplikt. Permisjon uten lønn for å utføre offentlige oppgaver og oppgaver i arbeidstakerorganisasjonene blir regnet med i lønnsansienniteten. Utdanningspermisjon uten lønn blir medregnet med inntil 3 år, dersom utdanningen har betydning for vedkommende sitt arbeid i kommunen. For syke- og svangerskapspermisjon og pliktig militærtjeneste blir det vist til ferieloven § 10, jf folketrygdloven sine regler.  
 

Pensjonsordninger

Arbeidstakere som er innvilget permisjon med lønn opprettholder pensjonsmedlemskapet i pensjonsordningen. For arbeidstaker som innvilges permisjon uten lønn for lengre tidsrom enn en måned, stoppes premiebetalingen. Arbeidstaker tilbys samtidig frivillig medlemskap etter de reglene som gjelder i de respektive pensjonsordningene.   
 

Avgrensninger

Hel, eller delvis, velferdspermisjon uten lønn, som ikke er hjemlet i arbeidsmiljølovens bestemmelser, avgrenses til maksimalt 1 år. Ellers gjelder de avgrensingene som går frem av den aktuelle bestemmelse. Dersom ikke annet er presisert i den aktuelle paragrafen gjelder tidsavgrensningene for hvert enkelt permisjonstilfelle, og ikke ”per kalenderår” e.l.