Politisk organisering

Slik organiseres politiske organ og utvalg

 • Hovedutvalgene innstiller til formannskapet.
 • Rådmann innstiller til formannskapet.
 • Formannskapet innstiller til kommunestyret

  Plansakene fordeles slik:
 • Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø er ansvarlig for den planfaglige kompetansen for kommunen.
 • De enkelte hovedutvalg eier sine egne planer. Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø eier overordnede planer som omhandler kommuneplanens samfunnsdel, veier, infrastruktur, arealplaner mm.
 • Planstrategi utarbeides fra hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø og vedtas i kommunestyret.

Kommunestyret

Kommunestyret har 59 faste representanter.

Disse er: 

Høyre:

Torgeir Dahl, Molde

Rolf Jonas Hurlen, Nesset

Inger Lise Trønningsdal, Midsund

Celine Aastebøl Nerland, Molde

Britt Janne Tennøy, Molde

Anne Karin Sjøli, Nesset

Arild Inge Svensli, Nesset

Adrian Sørlie, Midsund

Trygve Grydeland, Molde

Geir Blakstad, Molde

Jan Ståle Alme, Nesset

Joachim Sverdrup Molton, Nesset

Stig Bjarne Silseth, Nesset

Odd Arne Langset, Molde

Rune Midthaug, Molde

Arbeiderpartiet:

Sidsel Pauline Rykhus, Molde

Anders Torvik, Nesset

Frank Ove Sæther, Molde

Ann-Heidi Paulsen Orvik, Midsund

Mellvin Arvid Steinsvoll, Nesset

Helene Barstein Wahlstrøm, Nesset

Stein Ivar Bjerkeli, Nesset

Vivian Høsteng, Nesset

Senterpartiet:

Odd Helge Gangstad, Midsund

Randi Gunnerød, Molde

Einar Gagnat, Eidsvåg

Rolf Arne Hamre, Molde

Magne Gunnar Bugge, Eidsvåg

Joakim Lange, Vistdal

Nina Iren Ugelvik, Midsund

Magne Reiten, Midsund

Stig Arild Arvesen, Eresfjord

Cecilie Skjengen, Eidsøra

Sosialistisk Venstreparti (SV):

Kim Thoresen-Vestre, Molde

Bjørn Ølander, Nesset

Bjørn Jacobsen, Molde

Victor Eide Starheim, Molde

Anne-Merete Varhaugvik, Molde

Branca Gulic, Molde

Britt Mari Ovesen, Molde

Thilde Fosseide Thomasgård, Molde

Fremskrittspartiet:

Sindre Pedersen, Bolsøya

Gunnhild Synneve Meringdal, Hjelset

Simon Sandnes, Midsund

Lars Myrset, Eidsvåg

David Heggem, Hjelset

Audun Boksasp, Molde

Anders Vollan, Skåla

Miljøpartiet De Grønne (MDG):

Knut Iversen Foseide, Molde

Rannveig Hana, Molde

Jens Peter Ringstad, Molde

Hans Peter Møller, Molde

Mette Lassen Buchholz, Molde

Kristelig Folkeparti:

Svein Atle Roset, Eidsvåg

Inger Cecilie Frisvoll, Molde

Arnstein Misund, Midsund

Venstre:

Frank Petter Stenløs, Istad

Kjell Johan Vatne, Molde

Rødt:

Ivar Aasgard Røsand, Molde

Formannskap

 • Formannskapet skal bestå av 13 medlemmer. Medlemmene til formannskapet velges blant faste representanter i kommunestyret.
 • Formannskapet er høringsorgan for kommunen.

Medlemmer er:

Torgeir Dahl (H) - leder
Inger Lise Trønningsdal (H)
Rolf Jonas Hurlen (H)
Britt Janne Tennøy (H)
Odd Helge Gangstad (Sp) - nestleder
Randi Gunnerød (Sp)
Svein Atle Roset (Krf)
Frank O. Sæther (Ap)
Sidsel Rykhus (Ap)
Kim Thoresen-Vestre (SV)
Anne-Merete Varhaugvik (SV)
Sindre Pedersen (Frp)
Jens Peter Ringstad (MDG)

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal bestå av 5 medlemmer. Leder av kontrollutvalget skal normalt være fra opposisjonen.

Hovedutvalg: Helse og omsorg

 • Hovedutvalget har 11 representanter.
 • Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.
 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.

Medlemmer er:

Leder: Inger Cecilie Frisvoll (Krf)
Nestleder: Einar Gagnat (Sp)
Inger Lise Trønningsdal (H)
Anne-Karin Sjøli (H)
Rolf Helge Røsberg (H)
Karoline Øverås (Sp)
Per Inge Netland (MDG)
Anne-Merete Varhaugvik (SV)
Anders Torvik (Ap)
Vivian Høsteng (Ap)
Audun Boksasp (Frp)

Hovedutvalg: Teknisk, plan, næring og miljø

 • Hovedutvalget har 11 representanter.
 • Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.
 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.
 • Det skal oppnevnes et eget organ, underlagte dette hovedutvalget, som jobber med samferdselssaker, herunder kollektivtilbud og trafikksikkerhet som tema.

Medlemmer er: 

Leder: Trygve Grydeland (H)
Nestleder: Rolf Arne Hamre (Sp)
Celine Nerland (H)
Nina Iren Ugelvik (Sp)
Geir Blakstad (H)
Kjell Johan Vatne (V)
Jens Peter Ringstad (MDG)
Bjørn Jacobsen (SV)
Stein Ivar Bjerkeli (Ap)
Ann-Heidi Paulsen Orvik (Ap)
David Heggem (Frp)

Hovedutvalg: Oppvekst og kultur

 • Hovedutvalget har 11 representanter.
 • Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.
 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.

Medlemmer er: 

Leder: Britt Janne Tennøy (H)
Nestleder: Magne Bugge (Sp)
Adrian Sørlie (H)
Jan Ståle Alme (H)
Cecilie Skjengen (Sp)
Frank Stenløs (V)
Mette Buchholz (MDG)
Bjørn Ølander (SV)
Helene Wahlstrøm (Ap)
Mellvin Steinsvoll (Ap)
Gunnhild Meringdal (Frp)

Slik organiseres rådene

Eldrerådet

 • Eldrerådet har 9 representanter.
 • Eldrerådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har 9 representanter.
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Ungdomsrådet

 • Ungdomsrådet har 11 representanter mellom 13 og 20 år (ved oppstart 3 fra gamle Midsund, 3 fra gamle Nesset og 5 fra gamle Molde).
 • Ungdomsrådet skal være et fast råd, på samme nivå som de rådene som er lovfestet.
 • Ungdomsrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Idrettsråd

 • Idrettsrådet har inntil 7 representanter.
 • Idrettsrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et utvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Musikkråd

 • Musikkrådet har inntil 7 representanter.
 • Musikkrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et utvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Politiråd

Politirådet er politisk representert ved ordfører (leder) og varaordfører. Rådmann organiserer politirådet.

Andre organer

Kommunedelsutvalg i Nesset

Kommunedelsutvalget består av 7 medlemmer med like mange varamedlemmer i rekkefølge. Inntil 3 representanter kan være fra frivilligheten. Reglement for kommunedelsutvalg i Nesset beskrives i eget dokument.

Administrasjonsutvalg

 • Administrasjonsutvalget har 9 representanter, 6 politikere og 3 tillitsvalgte.
 • Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jfr. kommunelovens § 25 nr. 1. Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, jfr. Hovedavtalens del B, § 4.

Oppgaveutvalg

Nye Molde kommune skal benytte oppgaveutvalg som arbeidsmetode for innbyggerinvolvering.

Formålet med oppgaveutvalgene er å styrke samarbeidet mellom lokalpolitikerne og innbyggerne, og sikre optimale vilkår for innovativ og ressurseffektiv utvikling. Oppgaveutvalg skaper direkte dialog mellom innbyggerne og politikerne.

Oppgaveutvalgene er ikke å anse som politiske utvalg etter kommuneloven, men som en metode for medvirkning. Oppgaveutvalg er midlertidige, rådgivende og tematisk avgrensede utvalg. De skiller seg fra de eksisterende, faste utvalgene ved at de også har med innbyggere, og at de har til formål å samskape løsninger på spesifikke politikkområder, som er definert og avgrenset, i et mandat vedtatt av kommunestyret. 

Oppgaveutvalgene skal søke en arbeidsform som er spørrende, preget av åpenhet og som bidrar til meroffentlighet. De skal ledes av politiker, som er saksordfører for utvalget. Valgte politikere skal ikke utgjøre flertallet i utvalgene.

Prøveordning
Nye Molde kommune har gjennomført prøveordning med oppgaveutvalg, og sluttrapporten fra gruppa ble behandlet av fellesnemnda 26.juni 2019. Fellesnemnda ga tilslutning til at oppgaveutvalg brukes videre innenfor definerte områder i den nye kommunen.
Her kan du lese saksfremlegg fra fellesnemnda 26. juni 2019 og sluttrapporten fra oppgaveutvalget (sak 17/19).
 

Barnerepresentanten

Barnerepresentanten blir en administrativ funksjon i nye Molde kommune, og rådmannen avgjør organisatorisk plassering.
Fellesnemnda behandlet sak om barnerepresentanten 26.juni 2019 (sak 19/19). Les saksfremlegg her.