Politisk organisering

Slik organiseres politiske organ og utvalg

 • Hovedutvalgene innstiller til formannskapet.
 • Rådmann innstiller til formannskapet.
 • Formannskapet innstiller til kommunestyret

  Plansakene fordeles slik:
 • Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø er ansvarlig for den planfaglige kompetansen for kommunen.
 • De enkelte hovedutvalg eier sine egne planer. Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø eier overordnede planer som omhandler kommuneplanens samfunnsdel, veier, infrastruktur, arealplaner mm.
 • Planstrategi utarbeides fra hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø og vedtas i kommunestyret.

Kommunestyre

Kommunestyret har 59 faste representanter.

Formannskap

 • Formannskapet skal bestå av 13 medlemmer. Medlemmene til formannskapet velges blant faste representanter i kommunestyret.
 • Formannskapet er høringsorgan for kommunen.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal bestå av 5 medlemmer. Leder av kontrollutvalget skal normalt være fra opposisjonen.

Hovedutvalg: Helse og omsorg

 • Hovedutvalget har 11 representanter.
 • Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.
 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.

Hovedutvalg: Teknisk, plan, næring og miljø

 • Hovedutvalget har 11 representanter.
 • Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.
 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.
 • Det skal oppnevnes et eget organ, underlagte dette hovedutvalget, som jobber med samferdselssaker, herunder kollektivtilbud og trafikksikkerhet som tema.

Hovedutvalg: Oppvekst og kultur

 • Hovedutvalget har 11 representanter.
 • Utvalget har beslutningsmyndighet i enkeltsaker i henhold til delegasjon.
 • Hvis ikke utvalget har beslutningsmyndighet i saken, fremmes forslag til innstilling til formannskapet.
 • Utvalget er valgkomité for aktuelle styrer og organ som utgår fra utvalget.

Slik organiseres rådene

Eldrerådet

 • Eldrerådet har 9 representanter.
 • Eldrerådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har 9 representanter.
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Ungdomsrådet

 • Ungdomsrådet har 11 representanter mellom 13 og 20 år (ved oppstart 3 fra gamle Midsund, 3 fra gamle Nesset og 5 fra gamle Molde).
 • Ungdomsrådet skal være et fast råd, på samme nivå som de rådene som er lovfestet.
 • Ungdomsrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Idrettsråd

 • Idrettsrådet har inntil 7 representanter.
 • Idrettsrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et utvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Musikkråd

 • Musikkrådet har inntil 7 representanter.
 • Musikkrådet ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et utvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Politiråd

Politirådet er politisk representert ved ordfører (leder) og varaordfører. Rådmann organiserer politirådet.

Andre organer

Kommunedelsutvalg i Nesset

Kommunedelsutvalget består av 7 medlemmer med like mange varamedlemmer i rekkefølge. Inntil 3 representanter kan være fra frivilligheten. Reglement for kommunedelsutvalg i Nesset beskrives i eget dokument.

Administrasjonsutvalg

 • Administrasjonsutvalget har 9 representanter, 6 politikere og 3 tillitsvalgte.
 • Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jfr. kommunelovens § 25 nr. 1. Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, jfr. Hovedavtalens del B, § 4.

Oppgaveutvalg

Nye Molde kommune skal benytte oppgaveutvalg som arbeidsmetode for innbyggerinvolvering.

Formålet med oppgaveutvalgene er å styrke samarbeidet mellom lokalpolitikerne og innbyggerne, og sikre optimale vilkår for innovativ og ressurseffektiv utvikling. Oppgaveutvalg skaper direkte dialog mellom innbyggerne og politikerne.

Oppgaveutvalgene er ikke å anse som politiske utvalg etter kommuneloven, men som en metode for medvirkning. Oppgaveutvalg er midlertidige, rådgivende og tematisk avgrensede utvalg. De skiller seg fra de eksisterende, faste utvalgene ved at de også har med innbyggere, og at de har til formål å samskape løsninger på spesifikke politikkområder, som er definert og avgrenset, i et mandat vedtatt av kommunestyret. 

Oppgaveutvalgene skal søke en arbeidsform som er spørrende, preget av åpenhet og som bidrar til meroffentlighet. De skal ledes av politiker, som er saksordfører for utvalget. Valgte politikere skal ikke utgjøre flertallet i utvalgene.

Prøveordning
Nye Molde kommune har gjennomført prøveordning med oppgaveutvalg, og sluttrapporten fra gruppa ble behandlet av fellesnemnda 26.juni 2019. Fellesnemnda ga tilslutning til at oppgaveutvalg brukes videre innenfor definerte områder i den nye kommunen.
Her kan du lese saksfremlegg fra fellesnemnda 26. juni 2019 og sluttrapporten fra oppgaveutvalget (sak 17/19).
 

Barnerepresentanten

Barnerepresentanten blir en administrativ funksjon i nye Molde kommune, og rådmannen avgjør organisatorisk plassering.
Fellesnemnda behandlet sak om barnerepresentanten 26.juni 2019 (sak 19/19). Les saksfremlegg her.