Organisering av tillitsvalgtordningen

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon har rett til å velge/utpeke en hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgte som gjenspeiler organisasjonsstruktur. Forhandlingssammenslutning som ønsker det, kan ha felles tillitsvalgtordning. Ved valg av plasstillitsvalgt skal arbeidstakerorganisasjonene sende skriftlig melding til enhetsleder og servicedesk ved ROR IKT. Ved valg av hovedtillitsvalgt skal Personal- og organisasjonsavdelingen, og ROR-IKT ha skriftlig melding.

Arbeidsgiver skal til enhver tid ha ansvarlig representant som tillitsvalgte kan henvende seg til.

Rolledefinisjoner

Arbeidsgiver

Definisjon: Kommunestyret eller den som er delegert slik myndighet. Den som i arbeidsgivers sted leder den enkelte enhet i samsvar med gitte fullmakter. Personal- og organisasjonssjefen har det overordnede ansvaret for å ivareta samarbeidet med de hovedtillitsvalgte.

Arbeidsgiver skal legge til rette for gode betingelser når det gjelder opplæring og utførelse av vervet.

Hovedtillitsvalgt

Definisjon: Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de plasstillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen. Hovedtillitsvalgte inngår og underskriver avtaler og bistår medlemmer på enheter som ikke har plasstillitsvalgte.

Plasstillitsvalgt

Definisjon:  Arbeidstaker som er tilsatt i kommunen, og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstaker-organisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av Hovedavtalen. Spørsmålet om hvor mange medlemmer som kreves tilmeldt organisasjonene på den enkelte enhet for å opprettholde plasstillitsvalgtfunksjonen, skal avklares i drøfting mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Partene er enige om at arbeidsgiverrepresentanter med personalansvar ikke skal være tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt etter hovedavtalen.

Unntak: Organisasjoner som organiserer bare ledere. Det er ikke ønskelig at en arbeidstaker samtidig er både tillitsvalgt og verneombud

Kontaktperson

Definisjon: Fagorganisasjonene kan velge/utpeke kontaktpersoner på den enkelte enhet når retten til å ha plasstillitsvalgt ikke er oppfylt (jf. punktet over). Det kan gjøres avtale om at en tillitsvalgt er representant for flere arbeidsplasser. Slike avtaler gjøres mellom Personal- og organisasjonsavdelingen og organisasjonenes hovedtillitsvalgte.

Fellestillitsvalgt

Definisjon: Arbeidstaker som er tilsatt i kommunen og som er valgt/utpekt av en forhandlingssammenslutning for å ivareta det ansvar og de oppgaver som tilligger hovedtillitsvalgte etter denne avtale.

Utvalg av tillitsvalgte

Definisjon: Arbeidstakerorganisasjoner med minst 30 medlemmer i vedkommende kommune har rett til å velge et utvalg av tillitsvalgte. Utvalg av tillitsvalgte bør som hovedregel bestå av tre medlemmer. Utvalget kan etter avtale med arbeidsgiver holde sine møter i arbeidstiden, uten trekk i lønn.

Oppfølging og opplæring

Partene skal sammen og hver for seg sørge for jevnlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte, med sikte på en felles forståelse av hovedavtalens intensjoner.

Felles lokal opplæring i hovedavtalen og øvrig avtaleverk er et godt virkemiddel, og de lokale parter bør drøfte behovet for slik opplæring. Arbeidsgiver og tillitsvalgte sørger hver for seg for grunnopplæring.

Partene skal sammen sørge for fellesopplæring for å sikre lik forståelse av hovedavtalens intensjoner. Personal- og organisasjonssjefen er ansvarlig for gjennomføring i samarbeid med hovedtillitsvalgte.
Hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte har rett til permisjon med full lønn for å delta på opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgte. De tillitsvalgte må være bevisste på forskjellen mellom nødvendig tillitsvalgtopplæring og annen type opplæring/kurs, og skal opptre ryddig overfor arbeidsgiver når det søkes permisjon. Det skal søkes tidligst mulig og seinest to uker før tiltaket. På permisjonssøknaden skal det alltid oppgis hvilken funksjon den ansatte har som tillitsvalgt.

Økonomi

Lønn for frikjøpte tillitsvalgte budsjetteres og belastes et eget ansvar hos personal- og organisasjonsavdelingen (POA). Ved bruk av annen nødvendig tid til å utføre vervet mottar hovedtillitsvalgte vanlig lønn.

For tillitsvalgt som innkalles av arbeidsgiver til møter og lokale lønnsforhandlinger etter HTA som faller utenfor vedkommende sin arbeidstid, avklares om medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering.

Se også:

HA del B, §3