Denne avtalen beskriver det politiske og valgtekniske samarbeidet mellom H, SP, KrF og V for perioden 2019-2023.

Overordnet politisk bakgrunn for avtalen

Valgresultatet viser at innbyggerne i nye Molde kommune ønsker en politikk som er blå og grønn. På bakgrunn av dette har Høyre og Senterpartiet sammen med Kristelig folkeparti og Venstre blitt enige om et felles politisk prosjekt for perioden 2019-2023. Dette prosjektet skal speile de demokratiske signalene som valgresultatet sender, samtidig som det skal gi den nye kommunen en god start i livet med trygge, forutsigbare rammer i tråd med intensjonsavtalen nye Molde kommune. 

Følgende viktige politikkområder er basis for det politiske samarbeidet i denne kommunestyreperioden:

1. Økonomi

Partiene ønsker en ansvarlig og forutsigbar økonomistyring, noe som skal gjenspeiles i økonomiplan og årsbudsjett. Partene skal stemme felles i budsjett og økonomiplansaker. Det skal avholdes drøftingsmøter mellom partiene i god tid før den politiske behandlingen i formannskap og kommunestyre.

2. By- og kommuneutvikling

Partiene står ved en kommuneutvikling i tråd med intensjonsavtalen til Nye Molde kommune. Herunder et desentralt tjenestetilbud innenfor barnehage, skole og eldreomsorg. 

Konkrete prosjekter for å bygge den nye kommunen:

  • Ny skole på Midsund 130 MNOK
  • Nytt helsehus i Eidsvåg 160 MNOK
  • Holtan bofellesskap 50 MNOK
  • Fullføre Sjøfronten, gjennom byggetrinn 2, Torget til Moldeelva i tråd med vedtatt økonomiplan.

3. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten skal ikke økes. Arbeide for fritak for eiendomsskatt på øysamfunnene Midsund og Sekken. Partiene vil ikke gå for ny taksering av eiendomsmassen, men ønsker å benytte ligningsverdi som grunnlag for fastsettelse av eiendomsskatten. Promillesatsen skal være lik for næring og bolig. 

4. Havbruksfondet

Øremerker deler av havbruksfondet til næringsutvikling i marin- og maritime næringer i kommunen. 

5. Eldreomsorg 

Partiene er opptatt av å utvikle omsorgstjenestene i tråd med den nye helse- og omsorgsplanen for Molde kommune, «Mitt liv – mine valg – min tjeneste». I perioden skal vi åpne minimum 24 nye sykehjemsplasser på Råkhaugen, og 16 nye sykehjemsplasser på Skåla omsorgssenter. I tillegg til dette skal det planlegges nytt sykehjem sentrumsnært i Molde og nytt byggetrinn på Kleive omsorgssenter. Det må satses videre på flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning. 

6. Barn og unge 

Partiene står sammen om byggingen av ny skole i Årølia. Dagens skolestruktur skal videreføres, barnehagestrukturen skal ivareta behovet for nærhet til tjenesten. Videreutvikle kvaliteten i skolen blant annet gjennom å hente ut erfaringer fra skolesatsingen i Nesset. 

7. Klima og miljø 

Partiene vil at FNs bærekraftmål skal være grunnlaget for kommunens planlegging. Molde kommune skal legge fram et årlig klimaregnskap. Kommunens Energi- og klimaplan må revideres. Kommunen skal redusere energibruken og klimagassutslippene gjennom konkrete tiltak og handlingsplaner for å nå klimamål 2030. Utslippet av klimagasser skal reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990. Partiene ønsker å opprette et oppgaveutvalg hvor innbyggere, næringsliv, interesseorganisasjoner og politiske representanter involveres for å finne gode løsninger for en mer miljøvennlig kommune. 

8. Sjøfronten 

Partiene opplever at sjøfronten styrker bykjernen som sosial møteplass, arena for handel og opplevelser, og står sammen om at hele prosjektet skal ferdigstilles i henhold til økonomiplan og planlagt framdrift. 

9. Samferdsel

Partiene vil bygge en større bo- og arbeidsmarkedsregion gjennom realisering av Møreaksen, strekningen Lønset – Hjelset og en fergefri krysning av Langfjorden mellom Rauma og Molde. Partene er enige om at dagens innfartsveier fra øst, Fannestrandsvegen og Frænavegen, har delvis sprengt kapasitetsgrensene, noe som medfører trafikkfarlige situasjoner, støy og støv og andre utslipp. Partiene vil ha utredet flere alternative, enklere og rimeligere løsninger. I tillegg er partiene enige om en Bypakke med prioritering av gang- og sykkelveier og kollektivtransport.

10. Sykehus

Fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges. Vi skal fortsatt bidra til å sikre byggingen av nytt, fullverdig akuttsykehus med traumefunksjoner på Hjelset i tråd med vedtatt sykehuskonsept.

11. Lokalt eierskap i Istad

Partiene ønsker å beholde det lokale eierskapet i Istad AS og bidra til at selskapet fortsatt skal være en bærekraftig, lønnsom og lokal drivkraft for hele regionen.

12. Statlige arbeidsplasser 

Partiene skal bruke nasjonal innflytelse for å sikre eksisterende og tiltrekke seg nye statlige arbeidsplasser. 

13. Smartby

Molde skal bli en «smartby» for sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi skal møte de globale, nasjonale og regionale utfordringene med innovasjonsevne, der samarbeid med næringsliv og akademia samt tett involvering av innbyggere og brukere er sentralt. Vi vil ta i bruk ny teknologi for å forenkle og forbedre. Sammen skal vi skape Innovasjonsbyen Molde. 

Arbeide for høyhastighets internett i hele kommunen.

14. Jordvern

Partiene vil aktivt jobbe for vern av matjord. 

-----------------------------

Basert på denne felles politiske plattformen vil partiene konstituere seg slik:
Ordfører: Torgeir Dahl (H)
Varaordfører: Odd Helge Gangstad (SP)

Partiene skal fordele øvrige verv i tråd med partienes størrelse, men også inkludere de øvrige partiene i kommunestyret.

Høyre

Senterpartiet

Kristelig Folkeparti        

Venstre