Organisasjonskart_Helse og omsorg

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

 1. Kirkebakken omsorgssenter: Sykehjem og vaskeri.
 2. Råkhaugen omsorgssenter: Sykehjem, bofellesskap, dagavdeling og vaskeri.
 3. Bergmo omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling og kjøkken.
 4. Glomstua omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, nattpatrulje, dagavdeling og kjøkken.
 5. Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling, kjøkken og vaskeri.
 6. Midsund omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling og kjøkken.
 7. Nesset omsorgsdistrikt: Sykehjem, hjemmetjeneste, dagavdeling, kjøkken og vaskeri.

Akuttmedisin og legetjenester

Kommunalt akutt døgntilbud/KAD, legevakt, fastlegetjeneste, kommunale legetjenester.

Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester

Jordmortjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, frisklivssentral, helsestasjon for eldre, fysio- og ergoterapi, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelforvaltning (på sikt skal velferdsteknologi knyttes opp mot hjelpemiddelforvaltningen). Ressurser som er knyttet til nevnte fagområder i Midsund og Nesset har fortsatt arbeidssted i Midsund og Nesset.

Bo- og habiliteringstjenester

Tjenesten deles inn i to enheter med hensiktsmessig fordeling av underavdelinger.

Psykisk helse- og rustjenester

Ressurser som er knyttet til psykisk helsearbeid og rus i Midsund og Nesset organiseres i dagens «Ressurstjenesten» i Molde kommune. Ressurser som er knyttet til nevnte fagområder i Midsund og Nesset har fortsatt arbeidssted i Midsund og Nesset. Nytt navn på enheten blir "psykisk helse- og rustjenester".

Stab

Staben består av samfunnsmedisiner/ kommuneoverlege, leder for fagseksjon helse og omsorg, leder for tildeling og koordinering, samt konsulent/ merkantil ressurs.

 • Samfunnsmedisin: Miljørettet helsevern knyttes til funksjonen.  Samfunnsmedisiner/ kommuneoverlege har en todelt rolle; Personellansvar/ enhetslederrolle for legetjenesten, samt en overordnet funksjon for hele kommunen som medisinskfaglig rådgiver, smittevernlege og beredskap.
 • Fagseksjon helse og omsorg: Seksjonen består av tre områder: Plan- og prosjektoppfølging, fagsystem, samt fagutvikling og internkontroll. Det utpekes koordinator for hvert område Hvert av de tre områdene suppleres med kompetanse og ressurser fra dagens tre kommuner. Hensikten er å sikre at overordnede, faglige oppgaver koordineres og samkjøres fra et sted.
 • Tildeling og koordinering (KTK): Omfatter ansatte i Molde kommune, samt ressurser i Midsund og Nesset  som i dag har ansvar for vurdering og tildeling. Disse fortsetter å ha arbeidssted i Midsund og Nesset, men skal tilhøre KTK. Kreftkoordinator i Molde skal fortsatt tilhøre KTK.

Ansatte

Her er oversikt ledere og stabsmedarbeidere som er innplassert eller ansatt i sektoren. Listen blir fortløpende oppdatert.

 

Navn

Tittel

Tanja Thalén

Kommunalsjef

Kjersti Bakken

Fagleder

Cato Innerdal

Kommuneoverlege

Jan Karstein Schølberg

Enhetsleder for Nesset omsorgsdistrikt

Leif Arne Lagesen

Enhetsleder for Midsund omsorgsdistrikt

Corinna Stene

Enhetsleder for Glomstua omsorgsdistrikt

Hilde Oppigård

Enhetsleder for Bergmo omsorgsdistrikt

pt. Tanja Thalén

Enhetsleder for Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt

Siri Haukaas

Enhetsleder for Kirkebakken omsorgssenter

Kristin Eidem

Enhetsleder for Råkhaugen omsorgssenter

Bente Hegdal 

Enhetsleder for Bo- og habiliteringstjenester

Ann Sissel Misund Nedberg

Enhetsleder for Rus- og psykiatritjenester

 

Oppgaver og funksjoner

 • Botjeneste, PU/tiltak funksjonshemmede
 • Frisklivssentral
 • Helsefag-gruppene
 • Helsestasjoner
 • Hjelpemiddelforvaltning
 • KAD-plasser
 • Kommuneoverlege
 • KTK/tjenestekontor
 • Legevakt
 • Legevaktsformidlingen
 • Miljørettet helsevern
 • Pleie og omsorg
 • Rehabilitering
 • Responssenter (egen utredning)
 • Rus/psykisk helsearbeid