Molde kommune ønsker å beholde sine ansatte også etter at de kan få avtalefestet pensjon; AFP. Derfor er det inngått en avtale om seniorordning for å stimulere eldre arbeidstakere til å være lenge i arbeid.

AFP en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

Leder og medarbeider skal årlig gjennomføre seniorsamtaler. Senioravtale inngås for ett år om gangen.

  1. For å motivere arbeidstakere til å være lengre i arbeid tilbys tjenestefri med lønn tilsvarende åtte dager per år fra og med måneden etter man fyller 62 år. Arbeidstakere tilbys fridager forholdsmessig etter sin faste stillingsstørrelse.
  2. Uttak av tjenestefri med lønn kan tas ut som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver.
  3. Perioden for uttak skal avtales mellom leder og den ansatte. Uttaket skal avtales med leder så tidlig som mulig og senest tre uker før uttaket. Uttaket av seniordager skal skje innen utløpet av hver avtaleperiode og kan ikke overføres.
  4. Ordningen gjelder til og med den måneden arbeidstaker fyller 70 år. Ordningen gjelder ikke for ansatte innplassert i HTA kap. 3.4.1 og 3.4.2.
  5. Det er en forutsetning at det ikke tas ut hel eller delvis AFP i avtaleperioden.

Se også:

Du kan lese mer om hva AFP er her.

Hovedtariffavtalen kapittel 3