Eldreråd

Eldrerådet kan uttale seg i alle saker som gjelder eldre og skal få slike saker lagt fram til behandling. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ, men skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Eldrerådet skal altså gi råd i saker som gjelder eldre i politiske prosesser og beslutninger på overordnet nivå. Rådet skal arbeidet etter målsetting om full deltagelse og likestilling i samfunnet.

Valg og sammensetning

Eldrerådet skal velges av kommunestyret og skal bestå av ni medlemmer. Rådet skal bestå av seks personer fra medlemsorganisasjoner for eldre og tre politikere. I tillegg kommer varamedlemmer.

Enhver eldre person kan velges til å sitte i rådet, men flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Dette innebærer at personer under 60 år kan velges, så lenge flertallet av medlemmene i rådet har fylt 60 år. Pårørende til eldre kan dermed også velges til å sitte i eldrerådet.

Medlem som er foreslått av en organisasjon, representerer alle eldre i kommunen når de deltar i rådet, ikke bare organisasjonens medlemmer.

Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn.  

Når vi nå ber om forslag til kandidater til rådet, er det en fordel at det også er med en begrunnelse for valget, med informasjon om for eksempel alder, yrkeserfaring, interessefelt og annen kompetanse som vedkommende kan bringe inn i rådet.

Vi vil helst at dere sender oss forslag på to medlemmer - ett av hvert kjønn.  De som foreslås må også være villige til å ta på seg verv som leder eller nestleder.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne jobber først og fremst med hovedområdene likestilling, tilgang til tjenester og universell utforming.

Rådet har rett til å uttale seg til saker som skal behandles i kommunen, slik at synspunktene og behovene til personer med funksjonsnedsettelse blir synliggjort og er en del av saken før det tas en avgjørelse. Rådets anbefalinger i den konkrete saken vil være en del av beslutningsgrunnlaget i overordnet organ.

Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ, men skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Valg og sammensetning

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal velges av kommunestyret og skal bestå av ni medlemmer. Tre av disse skal være politikere. I tillegg kommer varamedlemmer.

Rådet skal bestå av representanter for de funksjonshemmede fra seks hovedgrupperinger:
bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede, skjulte
funksjonshemninger og psykisk helsevern.

Rådet skal være sammensatt slik at medlemmene til sammen har sakkunnskap i spørsmål som bl.a. gjelder helse, undervisning, yrkesvalg, attføring, sosiale tiltak, trygdetiltak og boligspørsmål for alle aldersgrupperinger med funksjonshemninger.

Medlemmene i rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal til sammen representere og ivareta behovene til alle kommunens innbyggere med funksjonsnedsettelse.

Det er ikke krav om at representantene som velges til rådet selv må ha funksjonsnedsettelse. Både personer med funksjonsnedsettelse og andre, for eksempel pårørende, kan være medlemmer av rådet.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse bør være bredt sammensatt og bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, for eksempel personer i forskjellige aldre, med ulik etnisk bakgrunn, ulike funksjonsnedsettelser eller ulikt bosted i kommunen.

Når vi nå ber om forslag til kandidater til rådet, er det en fordel at det også er med en begrunnelse for valget og informasjon om personen som blir foreslått.

Vi vil helst at dere sender oss forslag på to medlemmer - ett av hvert kjønn.  De som foreslås må også være villige til å ta på seg verv som leder eller nestleder.

Møtene

Møtene holdes vanligvis en gang i måneden og er åpne for publikum. Publikum har ikke anledning til å delta i diskusjonene, men rådene kan invitere andre til å orientere om saker og legge fram sitt syn.

Møteplan, sakslister, innkallinger og protokoller legges ut på kommunens nettsider.

Forslag på representanter sendes innen 4. november: